А. Продължителност и организация на обучението.

 1. Учебната година започва на 15 септември и завършва на 15 юни. До края на месец юни обучението преминава в избираем модул по практика и усъвършенстване на речевите умения.
 2. Учебните занятия се провеждат по график, изготвен от ръководството на Училище ‚Тракия‘ и съобразен с възможностите на повечето ученици. При групи с по-малко от 4 ученика, редовните часове се редуцират.
 3. За неучебни се считат всички официални празници, ваканции и други дни, обявени за такива от Министерството на образованието и науката. По изключение Училище ‚Тракия‘ може да проведе занятия и в неучебни дни, за което ще бъдете предварително уведомени.
 4. Групите се сформират според възрастта и нивото на учениците и не надхвърлят 8 човека в група.
 5. Занятията се провеждат съобразно смените в държавните училища през седмицата, включително събота и неделя (при заявено желание от страна на родители и ученици).

Б. Задължения на учениците.

 1. Редовно присъствие в часовете, определени за съответната група. Отсъствие на ученик без уважителна причина е неизвинено отсъствие. При допуснати повече от 10 такива, ученикът полага допълнителен тест, за да продължи съответното ниво.
 2. Системна подготовка и активно участие в клас и в работата по текущи проекти. Спазване на реда и дисциплината и опазване на материалната база.
 3. Зачитане на авторитета на съучениците, преподавателите и служителите в училището.
 4. Явяване не устен изпит в края на учебната година по формата на изпитите на Кеймбридж за съответното ниво – Starters, Movers, Flyers, , KET, PET, FCE, CAE. Изпита се провежда от методиста на училищата и преподавателите.

В. Задължения на родителите

 1. Родителите се задължават да проявяват интерес към учебния процес и да следят успеха и напредъка на децата като присъстват на всички срещи и открити уроци.
 2. Задължително е предупреждаването за отсъствие на децата по уважителни причини, за да се назначи консултативен час.
 3. Родителите и курсистите заплащат учебните пособия отделно от таксата на обучение.

Г. Задължения на Училище „Тракия“

 1. Създаване на възможно най-добри условия за провеждане на обучение на най-високо ниво.
 2. Осигуряване на учебните материали, които се заплащат допълнително.
 3. Изготвяне на учебна програма, съобразена с възможностите и свободното време на повечето ученици.
 4. Поддържане на постоянен контакт с родителите.
 5. Назначаване на консултативни часове в случай на отсъствия по уважителни причини или при трудности с материала.
 6. Коригиране на графика на занятията, ако това се налага за по-ефективна работа.
 7. Организиране на устен изпит по формата на Кеймбридж за съответната възраст и ниво.
 8. Издаване на сертификат за завършено ниво.

Д. Записване

 1. Записването в училището се извършва след полагане на входящ тест ( не се отнася за начинаещи), заявление по образец и първа такса за съответното ниво.
 2. Таксата за учебната година се заплаща на ежемесечни равни вноски до края на всеки месец.
 3. Наши и нови ученици могат да се запишат за следващата година през месеците май и юни, за да се включат безплатно в двуседмичен разговорен курс до края на месец юни.
 4. Отсъствието от часове не се отразява върху договорената такса. Ако отсъствията са основателни, те се компенсират с консултативно занимание с наш учител в предварително уговорено време.
 5. Приети такси се връщат само при условие, че училището не може да осигури провеждането на обучението, а което е подадено заявлението.
 6. След началото на учебните занятия не е разрешено връщането или замяната на учебни пособия, които вече са били използвани.